KVKK ve Gizlilik Politikasi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ("KVKK") ve ilgili tüm düzenleme, karar ile ilgili olarak Söğüt Plastik("Şirket")  ("Site") ve faaliyet alanı çerçevesindeki hizmetlerini sunarken ve site aracılığı ile işlenen, site ziyaretçilerimizin, çalışan adaylarımızın, hizmet alıcılarının, Hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerine ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası;

Şirket’in ne tür kişisel veriler işlediğini, işlediği kişisel verilerin işleme amacını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Şirket, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

 • Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden yurttaşların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Elektronik (İnternet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,
 • Şirket’in faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirilmesi,
 • Şirket tarafından kullanılan İnternet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • İlgili mevzuatlara aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara    bildirilmesi,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Talep ve soruların cevaplanması,
 • Şitket insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket meşru menfaatlerinin korunması.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Şirket için önemli bir konudur. Şirket,  kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirket kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirket’e Dilekçe ile başvurabilir, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
   

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. 

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, “https://www.spk.com.tr/” web sitesinde mevcut Veri sorumlusuna başvuru formunu doldurarak ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 18, Ümraniye/İstanbul adresine iade taahhütlü posta yolu ile yapmanız gerekmektedir. 

Kişisel Veri Saklama Süresi

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise Şirket iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak bir süre belirlenmektedir.

Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının Site' ye konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Veri Sahibi Başvuru Formu